BUHAR TİRBÜNÜ SİSTEMİ MAL ALIM İŞİ

13.07.2018 11:00

İHALE İLANI
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BUHAR TÜRBİNİ SİSTEMİ MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g bendi kapsamında kapalı teklif açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası    :    2018/284902
1- İdarenin
a) Adresi    :    Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası    :    212 - 230 60 41 Faks: 231 76 14
c) Elektronik posta adresi    :    istac@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    www.istac.com.tr
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü, miktarı    :    BUHAR TÜRBİNİ SİSTEMİ ALIMI, 1 ADET BUHAR TÜRBİNİ SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU
b) teslim [yeri/yerleri]    :    İSTAÇ A.Ş. ODAYERİ (EYÜP) TIBBİ ATIK YAKMA TESİSİ
c) teslim [tarihi/tarihleri]    :    İşe Başlama Tarihinden İtibaren 30.11.2019 Tarihine Kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati    :    13 Temmuz 2018 Cuma günü, saat: 11:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1    - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.1.1    - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.2    - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3    - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4     İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5     İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2    - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1    İş deneyimini gösteren belgeler
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve
 teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunacaktır.
4.3    - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
4.4.1     ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE KAZAN SİSTEMİ (BUHAR TRİBÜN SİSTEMİ) KURULUMU YAPMIŞ OLMAK VEYA KOJENERASYON SİSTEMLERİ KURULUMU YAPMIŞ OLMAK BENZER İŞLER OLARAK KABUL EDİLECEKTİR., .
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-  İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresinden] satın alınabilir.
7.2    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan)  takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.   

İHALE DÖKÜMANI İNDİR