İŞ MAKİNALARI, DAMPERLİ KAMYONLAR, JENERATÖRLER VE ÇÖP TREYLERİ İÇİN AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ

17.01.2018 15:00

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İŞ MAKİNALARI, DAMPERLİ KAMYONLAR, JENERATÖRLER VE ÇÖP TREYLERİ İÇİN AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2017/644826
1-İdarenin
a) Adresi    :    PASA MAHALLESI PIYALEPASA BULVARI NO:74 34379 BARUTHANE ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası    :    2122306041 - 2122317614
c) Elektronik Posta Adresi    :    meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     :    
28.750.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri     :    Akaryakıtlar, İdarenin işletmekte olduğu Odayeri (Kemerburgaz/Eyüp), Seymen (Büyükkılıçlı Köyü Mevki/Silivri), Kömürcüoda (Karakiraz Köyü Mevki/Şile), Düzenli depolama alanları, Deniz Hizmetleri (Eyüp) ile Kompost ve Geri Kazanım Tesisi (Kemerburgaz/Eyüp) ve İstanbul İli sınırlarındaki diğer bölge ve tesislerdeki Depolardır.
c) Teslim tarihi    :    Teslimatlar İdarenin yazılı ve / veya sözlü olarak talep ettiği günlerde akaryakıt için 08:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacaktır. Yüklenici, akaryakıt taşıması yapacağı tankerlerin haricinde İdarenin Atık Bertaraf Sahaları içerisinde kullanabilmesi için işe başlama tarihinde belirtilecek lokasyonda 7 (yedi) gün/24 (yirmi dört )saat ve 365 gün çalışma esasına göre 3 (Üç) adet en az 17 (On yedi) tonluk akaryakıt tankerini sözleşme süresi b oyunca İdareye tahsis edecektir. (Tankerlerin akaryakıt hariç tüm giderleri bakım-onarım, sigorta, vergi vb. yükleniciye aittir.) Yüklenici akaryakıt ikmalinin sağlandığı atık bertaraf sahaları içerisinde İdarenin tespit edeceği bir bölgeye 1 ( bir ) adet 25 m?’lük Yer Üstü AdBlue Tankı tahsis edecektir. Yüklenici akaryakıt ikmalinin sağlandığı atık bertaraf sahaları içerisinde İdarenin tespit edeceği bir bölgeye 1 ( bir ) adet 40 m?’lük Yer Üstü Akaryakıt Tankı İstaç A.Ş.’nin talebi doğrultusunda tahsis edecektir. Teslimattan sonra yakıtın cinsini, miktarını, tarihleri, yakıtı getiren aracın plaka ve sürücü bilgilerini, teslimat bilgilerini içeren irsaliye eksiksiz olarak doldurulacak, kesafet bilgisini içeren belge ile birlikte İdare yetkilisine teslim edilecektir. Dolum işlemi sonrasında tarih, saat, aracın ait olduğu firma kodu, aracın plakası, miktar, tutar, km, akaryakıtın cinsi, istasyon adı ve pompa numarasını kapsayan detaylı fiş sistem tarafından verilmelidir. Akaryakıt dolumu sırasında pompa tabancası akaryakıt deposundan çekildiği anda dolum otomatik olarak sonlanmalıdır. Akaryakıt sevkiyatlarında Rafineri çıkış kantarı esas alınacaktır. Rafineri çıkış kantar fişi ve çıkış irsaliyesi İdare yetkilisi ile birlikte teslim fişini/irsaliyesini dolduracaklardır. Bu işlem yapılmadığı takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Akaryakıtın cinsinden ve kalitesinden kaynaklanan sebeplerle, iş makinalarında ve araçlarda oluşacak her türlü masraf yükleniciden tahsil edilecektir. Bu sebeple aracın verdiği zararda yükleniciden tahsil edilecektir. Yüklenici, 3 (üç) aylık periyotlarda akaryakıt tanklarından alınacak en az 2 (iki) adet akaryakıt numunesini akredite olmuş laboratuvarda aşağıda belirtilen değerlerin test analizlerini yaparak İdareye teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati    :    17.01.2018 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) aşağıda, a, b ve c ' de belirtilen belgelerin herhangi birini (ihale tarihi itibariyle geçerli olacak ve sözleşme süresi boyunca da geçerliliğini muhafaza edecek şekilde);

     a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belge” ‘yi.

     b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; kendisinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren “Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesi” ‘ni.

     c) İstekli’ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan; “İstasyonlu Bayilik Belgesi” ‘ni.

     d) İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığınca verilmiş olan “İş Yeri Açma İzin Belgesi”,

     e) İsteklininTürkiye sınırları dahilinde kendisine ait veya anlaşması olduğu istasyonlar olduğuna dair belgeleri gösteren “İstasyon Bayi Listesi” (Bu liste teklifler kapsamında imzalı kaşeli olarak verilecektir ve İsteklinin  İstanbul genelinde en az 100 adet akaryakıt istasyonu olan Ana Dağıtıcı veya Ana Dağıtıcının Bayisi olması zorunludur),

    f)  7 gün 24 saat kullanıma açık olacak şekilde, olağanüstü haller vb. durumlar doğrultusunda, İsteklinin İstanbul ilinde en az 1 adet kendisine ait "Ruhsatlı Akaryakıt İstasyonu Olduğunu Gösteren Belge"

   g) İstekliler, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması yönetmeliğine uygun ADR'li (En az 22’şer Tonluk) 5 (Beş) adet akaryakıt tankerine ve en az 5 adet (SRC5 Ehliyetli) şoföre sahip olduğunu gösterir belgeleri sunmalıdır.

   h) İstekliler, 3 (Üç) adet en az 17 (onyedi) tonluk akaryakıt tankerine sahip olduğunu gösterir belgeyi sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

AKARYAKIT SATIŞI YAPMIŞ OLMAK veya AKARYAKIT, MADENİYAĞ VE AKARYAKIT TANK POMPA OTOMASYON SİSTEMİYLE AKARYAKIT SATIŞI YAPMIŞ OLMAK.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İHALE DÖKÜMANI İNDİR