SEYMEN ATIK BERTARAF TESİSİNE KIRMATAŞ VE OCAKTAŞI MAL ALIM İŞİ

15.08.2018 11:00

SEYMEN ATIK BERTARAF TESİSİNE KIRMATAŞ VE OCAKTAŞI MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İhale Kayıt Numarası : 2018/370998
İşin Adı  :  Seymen Atık Bertaraf Tesisine Kırmataş Ve Ocaktaşı Mal Alım İşi
İhale Türü - Usulü  :  Mal Alımı - Kapalı Teklif Açık Eksiltme Usulü
1 - İdarenin  
a) Adresi : PASA MAHALLESI PIYALEPASA BULVARI 74 34379
b) Telefon ve faks numarası : 2122306041 - 2122317614
c) Elektronik posta adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi  : www.istac.istanbul
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : MALZEME TEMİNİ, 20.000 TON KIRMATAŞ ve 100.000 TON OCAKTAŞI
b) Teslim [yeri / yerleri]  : Seymen Atık Bertaraf Tesisi Seymen Köyü SİLİVRİ/İSTANBUL
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadardır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:   
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, PAŞA MAH., PİYALEPAŞA BULVARI, NO:74, ŞİŞLİ, İSTANBUL.
b) Tarihi ve saati : 15.08.2018 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.2 -
4.1.2 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İstekliler İş deneyim belgesi veya Ocak Sahibi ise Ocak Ruhsatnamesi veya Ocak Sahibi Değilse ihale konusu malı temin edeceği ocağın açık şekilde belirtildiği Yetki Belgesini teklif zarfında sunacaklardır.
4.2.1 İş deneyimini gösteren belgeler
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve
 teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunacaktır.
4.2.2 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
b)  Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.8 - Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İdare ihale sonrası ekonomik açıdan en iyi teklifi veren firmadan malzemenin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek için bedelsiz olarak en az 60 ton numune talep edecektir. Yüklenici İdarenin yazılı talebinden sonra 7 takvim günü içinde bedelsiz numuneyi sahaya teslim etmek zorundadır. Bu süre zarfında teslim alınmadığı takdirde teklifi değerlendirme dışı bırakılarak  diğer firmaya geçilecektir.
b) Gelen numuneler sahaya nakil edilecek ve kantar kaydı yapılmayacaktır. Gelen malzemeden figüre ve stokları temsilen numune alınacaktır.
c) Numune alma işlemi İstekli firma ve İdare yetkilisinin bulunduğu bir komisyon tarafından yapılacaktır.
ç)  Alınan numuneler tutanak ve fotoğraf/video ile kayıt altına alınacaktır.
d) En az 50 kg civarında alınacak numuneler mühürlenip İstekli ve İdare yetkilisi tarafından İdarenin belirleyeceği üniversite/akredite laboratuvarına teslim edilecektir.
e) Yapılan analiz sonuçları teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumunda; İdare onayı ile İstekliden tekrar bedelsiz bir numune istenecek ve analize yollanacaktır. İkinci kez yapılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda firmaya yazılı olarak malzemenin uygun olmadığı bilgisi verilecektir. Bununla birlikte; İdarenin talep etmesi durumunda üçüncü ve son kez analiz için numune alınabilir.
f) Yapılan tüm analizlerin teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumda; yazılı olarak Firmaya malzemenin uygun olmadığı bildirimi yapılacaktır.  Bu durumda ihalede geçerli olan ikinci olan firmaya geçilecektir. İkinci firmaya da “İlk Numune Alımı ve Malzemenin Kabulü” prosedürü uygulanacaktır. Analiz sonuçları uygun çıkmayan Firma İdareden herhangi bir hak talep edemeyecektir.
g) İlk analize yollanan numunelerden 3 adet alınacaktır. Bunlardan biri analize yollanacak diğer ikisi ise Yüklenici ve İdare Depolarında ihale süresi sonuna kadar muhafaza edilecektir. Yüklenici ve İdare arasında herhangi bir anlaşmazlık durumunda bu numuneler referans olarak kabul edilecektir.
ğ) Yapılan analizler sonucunda teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumunda uygun olmayan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
h) Yapılan tüm analiz bedeli ücreti istekli tarafından karşılanacaktır.
4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
4.4.1  DERE ÇAKILI VE/VEYA KUM VE/VEYA OCAKTAŞI  VE/VEYA KIRMATAŞ  SATIŞI YAPMIŞ OLMAK BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR., .
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6-  İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, TİCARİ SÖZLEŞMELER BİRİMİ, PAŞA MAH., PİYALEPAŞA BULVARI, NO:74, ŞİŞLİ, İSTANBUL. adresinden] satın alınabilir.
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, TİCARİ SÖZLEŞMELER BİRİMİ, PAŞA MAH., PİYALEPAŞA BULVARI, NO:74, ŞİŞLİ, İSTANBUL. adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan)  takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez..
 

 

İHALE DÖKÜMANI İNDİR