2021 YILI KİŞİŞEL KORUYUCU DONANIM MAL ALIM İŞİ (2021/7)

01.03.2021 14:00

2021 YILI KİŞİŞEL KORUYUCU DONANIM MAL ALIM İŞİ
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 
2021 YILI KİŞİŞEL KORUYUCU DONANIM MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/7
1-İdarenin
a) Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 368 26 00 - 1325 - 0212 231 76 14
c) Elektronik Posta Adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Kısımdan Oluşan Toplamda 160 Kalem Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İSTAÇ A.Ş. Odayeri Düzenli Depolama Alanı Göktürk Köyü (Kemerburgaz / Eyüpsultan) İSG Deposuna ve İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlük İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Şefliğine Yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Ürünlerin teslimatı Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde yapılacaktır. Ürünlerin teslimatları işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günü içerisinde peyderpey veya ihtiyaç olması halinde tamamı teslim edilecektir. İhaleden sonra işi alan firma, istenilen her bir ürün kalemi için şartname uyarınca bir adet/çift numune getirmelidir. Getirilen bu numuneler, İdare tarafından değerlendirildikten sonra şartnameye uygun bulunması halinde şahit numune olarak değerlendirilir. Her bir ürün kalemine ait standartlara uygunluğu gösteren sertifikalara/belgelere (CE belgeleri) ait tüm sayfalar ayrıntılı bir şekilde eksiksiz olarak ihaleden sonra numune ürünlerle birlikte İdare’ye teslim edilmelidir. Yabancı dildeki sertifikaların/belgelerin noter onaylı Türkçe suretleri İdare’ye teslim edilmelidir. İhaleden sonra, teslim edilen her bir ürün kalemi sondaj usulüne göre Muayene Kabul Komisyonu tarafından ayrı ayrı gözle kontrol edilir. Kontrol sonucu şartnamede belirtilen şartlara uymayan ürünler Tedarikçi’ye iade edilir. İdare şartnamede özellikle belirtilmesine gerek duyulmayan kusurları tespit etmesi durumunda ürünlerin tamamını reddeder. Ürünlerin orijinal olmadığının anlaşılması halinde İdare tarafından Tedarikçi’ ye hiçbir bedel ödenmez. Muayene sonucunda uygun çıkmayan mallar, İdare’nin deposundan 2 takvim günü içinde iade alınmalıdır. İdare, düzeltilmesi mümkün hatalı ürünlerin telafisi için 10 gün ek süre vererek hataların giderilmesini ister. İade ürünlerin zamanında alınmaması teslim süresini uzatmaz.
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 01.03.2021 - 14:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa