2023 YILI YAZLIK İŞ ELBİSELERİ MAL ALIM İŞİ (2023/27231)

16.02.2023 10:30

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 
2023 YILI YAZLIK İŞ ELBİSELERİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/27231
1-İdarenin
a) Adı : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . ŞİŞLİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123682600 - 2122317614
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2023 YILI YAZLIK İŞ ELBİSELERİ MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
20 KALEM YAZLIK İŞ ELBİSELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTAÇ A.Ş. Odayeri Düzenli Depolama Alanı Göktürk Köyü (Kemerburgaz / Eyüpsultan) İSG Deposuna ve İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlük İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Şefliğine Yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : 1.Ürünlerin teslimatı Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde ve beden ölçülerine göre yapılacaktır. 2.Ürünlerin teslimatları işe başlama tarihinden itibaren 100 takvim günü içerisinde peyderpey veya ihtiyaç olması halinde tamamı teslim edilecektir. 3.Kadın personelin kıyafetlerinin üretimi için sözleşme imzalanmasından sonra bir hafta (7 takvim günü) içerisinde her bir personelin beden ölçüleri tek tek Tedarikçi tarafından alınıp İdareye sunulmalıdır. 4.Tedarikçi, İdareyle kumaş, logo, model mutabakatı yaptıktan sonra ürünlerin seri üretimine başlamadan önce her bir ürün kalemi için iki (2) adet şahit numune yapmalıdır. Şahit numunelerin onaylanması halinde tutanakla biri İdarede biri Tedarikçide kalır ve iş bitiminde kontroller bu numunelere göre değerlendirilir. 5.İhaleden sonra, teslim edilen her bir ürün kalemi sondaj usulüne göre Muayene Kabul Komisyonu tarafından ayrı ayrı gözle kontrol edilir. Kontrol sonucu şartnamede belirtilen şartlara uymayan ürünler Tedarikçiye iade edilir. 6.İdare şartnamede özellikle belirtilmesine gerek duyulmayan kusurları tespit etmesi durumunda ürünlerin tamamını reddeder.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.02.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosuna ilişkin bilgileri sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosununa ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tablolarına ilişkin bilgiler sunulabilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
İstekli tarafından sunulan Kapasite Raporunda olması gereken günlük minimum üretim miktarları aşağıdaki belirtilmiştir;
1. SANDALET - 4 çift
 
2. YAZLIK KLASİK AYAKKABI - 9 çift
 
3. YAZLIK GENEL İŞ ELBİSESİ MONT - 44 adet
 
4. YAZLIK KENT TEMİZLİK MONT – 6 adet
 
5. YAZLIK DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MONT - 6 adet
 
6. YAZLIK TIBBİ ATIK TOPLAMA VE STERİLİZASYON MONT - 2 adet
 
7. YAZLIK GENEL İŞ ELBİSESİ T-SHİRT - 45 adet
 
8. YAZLIK KENT TEMİZLİK T-SHİRT - 52 adet
 
9. YAZLIK DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TSHIRT - 28 adet
 
10. YAZLIK TIBBİ ATIK TOPLAMA & STERİLİZASYON SWEAT - 7 adet
 
11. YAZLIK GENEL İŞ ELBİSESİ PANTOLON - 90 adet
 
12. YAZLIK TIBBİ ATIK TOPLAMA VE STERİLİZASYON PANTOLON – 5 adet
 
13. YAZLIK PLAJ EKİBİ & KAPRİ PANTOLON -8 adet
 
14. YAZLIK İSTAÇ YELEK - 46 adet
 
15. YAZLIK KLASİK GÖMLEK - 2 adet
 
16. YAZLIK KAPTAN GÖMLEK - 1 adet
 
17. YAZLIK KLASİK KUMAŞ PANTOLON - 2 adet
 
18. YAZLIK KAPTAN KUMAŞ PANTOLON – 1 adet
 
19. YAZLIK KEP - 46 adet
 
20. YAZLIK ÇORAP - 22 çift
 
İstekli imalatçı ise kendi adına düzenlenmiş, yetkili satıcı ise yetkili satıcılık belgesi aldığı imalatçı ve/veya imalatçılar adına düzenlenmiş ihale tarihinde geçerli kapasite raporunu sunması gerekmektedir.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a-) istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b-) isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c-) isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç-) isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d-)isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
- İstekliler imalatçı ise; yukarıda sayılan İmalatçı olduğunu tevsik edici belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
- İstekliler yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise; yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilave olarak, yetkili satıcısı ya da yetkili temsilcisi olduğu imalatçıya ilişkin yukarıda belirtilen imalatçı olduğunu gösteren tevsik edici belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İş Elbiseleri satışı yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları İdari Şartname 35.1.1 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ile ilgili değerlendirme "Teklif fiyatı " ile "Kalite ve Teknik Değer, Verimlilik Fiyat Dışı Unsur Nitelik" olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. A) Teklif Fiyatı Puanlaması: Toplam 70 Puan Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi sonucunda geçerli tekliflerin içindeki en düşük teklif fiyatı (TFmin) sahibi istekli 70 puan alacaktır. İsteklilere ait teklif fiyatı puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi sonucunda geçerli en düşük teklif fiyatı TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. B) Kalite ve Teknik Değer, Verimlilik Nitelik Değerlendirmesi: Toplam 30 Puan B1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması 30 puan Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin I. kısım toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. Puan Listesi Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 - SANDALET 40, 41, 42, 43, 44, 45 (1,5 puan) 2 - YAZLIK KLASİK AYAKKABI 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (1,5 puan) 3 - YAZLIK GENEL İŞ ELBİSESİ MONT S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL (1,5 puan) 4 - YAZLIK KENT TEMİZLİK MONT S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL (1,5 puan) 5 - YAZLIK DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MONT S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL (1,5 puan) 6 - YAZLIK TIBBİ ATIK TOPLAMA VE STERİLİZASYON MONT S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL (1,5 puan) 7 - YAZLIK GENEL İŞ ELBİSESİ T-SHİRT S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL (1,5 puan) 8 - YAZLIK KENT TEMİZLİK T-SHİRT S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 7XL (1,5 puan) 9 - YAZLIK DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TSHIRT S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL (1,5 puan) 10 - YAZLIK TIBBİ ATIK TOPLAMA & STERİLİZASYON SWEAT S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL (1,5 puan) 11 - YAZLIK GENEL İŞ ELBİSESİ PANTOLON 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 (1,5 puan) 12 - YAZLIK TIBBİ ATIK TOPLAMA VE STERİLİZASYON PANTOLON 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 (1,5 puan) 13 - YAZLIK PLAJ EKİBİ KAPRİ PANTOLON 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60 (1,5 puan) 14 - YAZLIK İSTAÇ YELEK S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL (1,5 puan) 15 - YAZLIK KLASİK GÖMLEK S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL (1,5 puan) 16 - YAZLIK KAPTAN GÖMLEK S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL (1,5 puan) 17 - YAZLIK KLASİK KUMAŞ PANTOLON 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 (1,5 puan) 18 - YAZLIK KAPTAN KUMAŞ PANTOLON 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, (1,5 puan) 19 - YAZLIK KEP (1,5 puan) 20 - YAZLIK ÇORAP (1,5 puan) Not: 1. Oturumda yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra, fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri isteklilere verilecektir. C. Toplam Puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer, verimlilik nitelik puanının toplamıdır. D. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan tekliftir. İsteklilerin toplam puanı eşit olması halinde ihale toplam puanı eşit olan istekliler arasından teklif fiyatı en düşük olan istekli üzerine bırakılacaktır.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa