AKARYAKIT VE ADBLUE MAL ALIM İŞİ (2023/34)

06.02.2023 11:00

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 
AKARYAKIT VE ADBLUE MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/34
1-İdarenin
a) Adı : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . Şişli/212
c) Telefon ve faks numarası : 3682600 - 2122317614
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : AKARYAKIT VE ADBLUE MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Motorin (Diğer) 22.000.000 Litre, Benzin 550.000 Litre Adblue 743.600
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıt ve Adblue Teslim Yerleri, Seymen Atık Bertaraf Tesisi Silivri / İSTANBUL Odayeri Atık Bertaraf Tesisi Kemerburgaz - Eyüpsultan / İSTANBUL Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi Şile / İSTANBUL Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Kemerburgaz - Eyüpsultan / İSTANBUL Kıyı Temizlik Şefliği Eyüpsultan / İSTANBUL Asya Yakası Bakım Onarım Atölyesi Maltepe - İSTANBUL Asya Yakası Bakım Onarım Atölyesi (Hekimbaşı) Ümraniye - İSTANBUL Asya Yakası Bakım Onarım Atölyesi (Kömürcüoda) Şile – İSTANBUL Kent Temizlik Müdürlüğü şantiyeleri ve görev alanları (Adalar vb.) İdarenin işletmekte olduğu İstanbul İli sınırlarındaki diğer bölge ve tesislerdeki depolardır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Akaryakıt ve Adblue, Teslimatlar İdarenin yazılı ve / veya sözlü olarak talep ettiği günlerde akaryakıt için 08:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacaktır. Yüklenici, akaryakıt hizmetinin sağlanabilmesi için İdare'nin göstereceği 8 adet şantiye içerisine birer adet akaryakıt ikmal ünitelerini kurmakla yükümlüdür. Sözleşme süresi boyunca ikmal ünitelerinin tüm giderleri bakım-onarım, sigorta, vergi vb. yükleniciye aittir.) Yüklenici akaryakıt ikmalinin sağlandığı atık bertaraf sahaları içerisindeki ve/veya ihtiyaç duyumunda Kent Temizlik Şefliği şantiyelerindeki İdarenin tespit edeceği alanlarda kullanılmak üzere 1 ( bir ) adet 25 m3'lük, 5 (beş) adet 10 m3'lük Yer Üstü AdBlue Tankı tahsis edecektir. Teslimattan sonra yakıtın cinsini, miktarını, tarihleri, yakıtı getiren aracın plaka ve sürücü bilgilerini, teslimat bilgilerini içeren irsaliye eksiksiz olarak doldurulacak, kesafet bilgisini içeren belge ile birlikte İdare yetkilisine teslim edilecektir. Dolum işlemi sonrasında tarih, saat, aracın ait olduğu firma kodu, aracın plakası, miktar, tutar, km, akaryakıtın cinsi, istasyon adı ve pompa numarasını kapsayan detaylı fiş sistem tarafından verilmelidir. Akaryakıt dolumu sırasında pompa tabancası akaryakıt deposundan çekildiği anda dolum otomatik olarak sonlanmalıdır. Akaryakıt sevkiyatlarında Rafineri çıkış kantarı esas alınacaktır. Rafineri çıkış kantar fişi ve çıkış irsaliyesi İdare yetkilisi ile birlikte teslim fişini/irsaliyesini dolduracaklardır. Bu işlem yapılmadığı takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Akaryakıtın cinsinden ve kalitesinden kaynaklanan sebeplerle, iş makinalarında ve araçlarda oluşacak her türlü masraf yükleniciden tahsil edilecektir. Bu sebeple aracın verdiği zararda yükleniciden tahsil edilecektir. Yüklenici, 6 (altı) aylık periyotlarda akaryakıt tanklarından alınacak en az 2 (iki) adet akaryakıt numunesini akredite olmuş laboratuvarda aşağıda belirtilen değerlerin test analizlerini yaparak İdareye teslim edecektir. Yüklenici akaryakıt ikmalini yapacağı tankerleri ve görevli personelleri İDARE'ye bildirecektir. (YÜKLENİCİ bu araçlar ve şoförlere ait belgeleri sözleşme aşamasında İDARE'ye teslim edecektir.)
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.02.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) aşağıda, a, b ve c ' de belirtilen belgelerin herhangi birini (ihale tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde);
 
a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belge” ‘yi.
 
b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; kendisinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren “Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesi” ‘ni.
 
c) İstekli’ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan; “İstasyonlu Bayilik Belgesi” ‘ni.
 
2) İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığınca verilmiş olan “İş Yeri Açma İzin Belgesi”, 
 
3) İsteklinin Türkiye sınırları dahilinde kendisine ait veya anlaşması olduğu istasyonlar olduğuna dair belgeleri gösteren “İstasyon Bayi Listesi” (Bu liste teklifler kapsamında imzalı kaşeli olarak verilecektir ve İsteklinin  İstanbul genelinde en az 130 adet akaryakıt istasyonu olan Ana Dağıtıcı veya Ana Dağıtıcının Bayisi olması zorunludur),
 
4) 7 gün 24 saat kullanıma açık olacak şekilde, olağanüstü haller vb. durumlar doğrultusunda, İsteklinin İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında en az 1'er adet lisanslı ve ruhsatlı Akaryakıt İstasyonu Olduğunu Gösteren İstasyonlu Bayilik Lisansını teklifleriyle birlikte sunacaktır. Bu iki istasyon aynı dağıtım şirketinin bayisi olacak ve bu durumu tevsik etmek için bayilik sözleşmelerini teklifle birlikte verilecektir.
 
5) İstekliler, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması yönetmeliğine uygun ADR'li (En az 22’şer Tonluk) 5 (Beş) adet akaryakıt tankerine ve en az 5 adet (SRC5 Ehliyetli) şoföre sahip olduğunu gösterir belgeleri sunmalıdır.
 
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosuna ilişkin bilgileri sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosununa ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tablolarına ilişkin bilgiler sunulabilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1- AKARYAKIT TAKİP SİSTEMİ İLE AKARYAKIT SATIŞI YAPMIŞ OLMAK,
 
2- AKARYAKIT, MADENİYAĞ VE AKARYAKIT TANK POMPA OTOMASYON SİSTEMİYLE AKARYAKIT SATIŞI YAPMIŞ OLMAK BENZER İŞLER OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
 
 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 
 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa