ANA YOLLARDAN, MEYDANLARDAN, GEÇİTLERDEN V.B. DİĞER YERLERDEN MEKANİK, ELLE SÜPÜRME, HAL TEMİZLİK HİZMETİ SONUCU ÇIKAN TERESSÜBAT VE DİĞER ATIKLARIN TAŞINMASI HİZMET ALIM İŞİ

19.02.2020 10:00

İHALE İLANI
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA YOLLARDAN, MEYDANLARDAN, GEÇİTLERDEN V.B. DİĞER YERLERDEN MEKANİK, ELLE SÜPÜRME, HAL TEMİZLİK HİZMETİ SONUCU ÇIKAN TERESSÜBAT VE DİĞER ATIKLARIN TAŞINMASI hizmet alımı 4734 Sayılı Yasanın 3/g bendi kapsamında ilanlı kapalı teklif açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası    :    2020/36358
1- İdarenin
a) Adresi    :    Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası    :    212 - 368 26 00 Faks: 212 - 231 76 14
c) Elektronik posta adresi    :    istac@istac.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    www.istac.com.tr
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı    :    9 KALEMDE TOPLAM 163.565 TON NAKLİYE HİZMETİ
b) Yapılacağı yer    :    İstanbul Genelinde
c) İşin süresi    :    işe başlama tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati    :    19 Şubat 2020 Çarşamba günü, saat: 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6-Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.    
4.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
HER TÜRLÜ NAKLİYE HİZMETİ İŞİ YAPMIŞ OLMAK BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6-İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, TİCARİ SÖZLEŞMELER BİRİMİ, PAŞA MAH., PİYALEPAŞA BULVARI, NO:74, ŞİŞLİ, İSTANBUL. adresinden] satın alınabilir.
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini,  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa