AYIKLAMA BANDI VE GERİ KAZANIM ÜNİTESİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ

13.02.2020 15:00

AYIKLAMA BANDI VE GERİ KAZANIM ÜNİTESİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ aylık sabit işletme bedeli üzerinden açık artırma usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
1- İdarenin
a) Adresi : Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 - 368 26 00 Faks: 231 76 14
c) Elektronik posta adresi : istac@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.istac.com.tr
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı : Ayıklama Bandı ve Geri Kazanım Ünitesinin  Aylık Sabit İşletme Bedeli Verilmek Suretiyle İşletilmesi (İstaç A.Ş.’ye ödenecek asgari bedel aylık 61.500,00 TL+KDV’den aşağı olamaz.)
b) Yapılacağı yer : Kompost ve Geri Kazanım Tesisi, İstanbul Cad. No:41, Işıklar Köyü Mevki, Kemerburgaz, Eyüp, İstanbul.
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 13 Şubat 2020 Perşembe günü, saat: 15:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4  -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir. 
Bu madde boş bırakılmıştır.
6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresinden] satın alınabilir. 
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini,  Aylık Sabit İşletme Bedeli olarak vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle teklif ettiği aylık sabit işletme bedeli ile 12 ayın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 
10- İstekliler 22.140,00 TL’den   az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez.
 
 
İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa