ÇÖP POŞETİ MAL ALIM İŞİ

29.11.2019 11:00

İHALE İLANI
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÇÖP POŞETİ MAL ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı yasanın m.3/g kapsamında kapalı teklif açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası:2019/562353
1- İdarenin
a) Adresi:Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:212 - 368 26 00 Faks: 231 76 14
c) Elektronik posta adresi:istac@istac.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):www.istac.com.tr
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı:1.KISIM TIBBİ ATIK VE ELLE SÜPÜRME 216.600 RULO ÇÖP POŞETİ
2.KISIM KIYI TEMİZLİK ŞEFLİĞİ VE HAL TEMİZLİK ŞEFLİĞİ 51.080 KİLOGRAM ÇÖP POŞETİ
b) Yapılacağı yer:1.Kısım;
Elle Süpürme Çöp Poşetleri Teslimat Yerleri;
Edirnekapı Kent Temizlik Birimi (İBB. Yol Bakım Müdürlüğü Yanı Edirnekapı Fatih/İSTANBUL)
Maltepe Kent Temizlik Birimi (70 Evler Mevkii Gülsuyu Mezarlığı Üstü Maltepe/İSTANBUL)
Evsel Atıkları Çöp Poşetleri Teslimat Yerleri;
İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlük (Piyalepaşa Bulvarı No:74 ŞİŞLİ/İSTANBUL)
Tıbbi Atık Çöp Poşetleri Teslimat Yerleri;
Eyüp Tıbbi Atık Toplama Birimi (Silahtarağa Mah. Silahtarağa Cad. İ.B.B. Park Bahçeler Haliç Şefliği Yanı Eyüpsultan/İSTANBUL)
Hekimbaşı Tıbbi Atık Toplama Birimi (Hekimbaşı Küçüksu Cad. Ümraniye/İSTANBUL)
2.Kısım;
Kıyı Temizlik Poşetleri Teslimat Yerleri;
Alibeyköy Kıyı Temizlik Birimi (Emniyettepe Mah. Halitpaşa Cad. No:17 Eyüp/İSTANBUL)
Selimpaşa Kıyı Temizlik Birimi (Selimpaşa Mah. 6095-6096 Sokağın Kesiştiği Köşe Silivri/İSTANBUL)
Ataşehir Kıyı Temizlik Birimi (Barbaros Mah. Evren Cad. No:32 Yenisahra Ataşehir/İSTANBUL)
Hal Temizlik Hizmet Birimi Teslimat Yeri: Kocatepe Mah. Kantarcılar Sok. İSTAÇ Temizlik Şantiyesi 3’nolu Kapı Yanı Bayrampaşa/İSTANBUL
c) İşin süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) Aydır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:29 Kasım 2019 Cuma günü, saat: 11:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5   -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İstekliler iş deneyim belgesi veya imalatçı belgesi veya yetkili satıcılığı gösteren belgelerden birini sunacaklardır.
4.3 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
 İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
 Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler
Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adyna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettimine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.
4.4 İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
Teklif edilen ürünlerin birer numuneleri ihale tarihinden önce 1(bir) iş günü kala saat: 15:00'e kadar idareye sunulacaktır. Bu tarihten sonra kesinlikle numune kabul edilmeyecektir. Teknik şartnamede belirtilen liste sırasına göre ürünler numaralandırılarak etiketlenecektir ve tutanakla teslim edilecektir. Teslim tutanakları ihale teklif zarfında sunulacaktır. Numuneleri teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4.1 İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.5 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
ÇÖP POŞETİ SATMIŞ OLMAK, .
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını idareden satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini,  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön