EMÜLSİYON KIRICI KİMYASAL MAL ALIM İŞİ

25.04.2018 14:30

EMÜLSİYON KIRICI KİMYASAL SATIN ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İhale Kayıt Numarası : 2018/158999
İşin Adı  :  Emülsiyon Kırıcı Kimyasal Mal Alım İşi
İhale Türü - Usulü  :  Mal Alımı - 3/G Kapalı Teklif Açık Eksiltme Usulü
1 - İdarenin  
a) Adresi : PASA MAHALLESI PIYALEPASA BULVARI 74 34379
b) Telefon ve faks numarası : 2122306041 - 2122317614
c) Elektronik posta adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi  : www.istac.istanbul
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : EMİLSİYON KIRICI ALIMI, 8.000 Kg Emülsiyon kırıcı kimyasal
b) Teslim [yeri / yerleri]  : İSTAÇ A.Ş. DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI GEMİ ATIKLARI ARITMA TESİSİ ŞEFLİĞİ
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşe Başlama Tarihinden İtibaren 31.12.2018 Tarihine Kadardır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:   
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 25.04.2018 - 14:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.2 -
4.1.2 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.8 - Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinden ihale tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü içinde Yükleniciden malzemenin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek için bedelsiz olarak en az 3 litre numune talep edecektir.
b) Firma yetkilileri ve Gemi Arıtma Tesisi Kimyagerleri nezaretinde Emülsiyon kırıcılardan ve emülsiyon kırıcının uygulanacağı atıktan numune alınarak laboratuvar ortamında deneysel çalışma yapılacaktır.
c) Alınan numuneler tutanak ve fotoğraf/video ile kayıt altına alınacaktır.
d) Bedelsiz alınan numunelerin analiz sonuçları çıkana kadar malzeme alımı yapılmayacaktır. Bu süre zarfında fiili işe başlama yapılmayacak ve malzeme alımı olmayacaktır. Fiili işe başlama tarihi analiz sonuçlarının resmi olarak İdareye teslim edilmesinden sonra başlayacaktır.
e) Yapılan analiz sonuçları teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumunda; İdare onayı ile Yükleniciden tekrar bedelsiz bir numune istenecek ve analize yollanacaktır. İkinci kez yapılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda firmaya yazılı olarak malzemenin uygun olmadığı bilgisi verilecektir. Bununla birlikte; İdarenin talep etmesi durumunda üçüncü ve son kez analiz için numune alınabilir.
f) Yapılan tüm analizlerin teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumda; yazılı olarak Firmaya malzemenin uygun olmadığı bildirimi yapılacaktır.  Bu durumda ihalede ikinci olan firmaya geçilecektir. İkinci firmaya da “İlk Numune Alımı ve Malzemenin Kabulü” prosedürü uygulanacaktır. Analiz sonuçları uygun çıkmayan Firma İdareden herhangi bir hak talep edemeyecektir.
g) Yapılan analizler sonucunda teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumunda uygun olmayan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
h) Yapılan tüm analiz bedeli ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresinden] satın alınabilir.
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan)  takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez..
 

 

İHALE DÖKÜMANI İNDİR