FİLTRE VE BACA ÇAKILI MAL ALIM İŞİ

13.04.2021 11:00

4.1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sunulmalıdır.

4.2. Teklifi sunan gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise şirket yetkilisinin İmza sirküleri ve ayrıca vekalaten teklif verilmesi durumunda vekaletname ve vekilin imza beyannamesi sunulmalıdır.

4.1.2. Doküman içerisinde bulunan Birim Fiyat Teklif Cetveli imza yetkilisince kaşe ve imza edilerek sunulmalıdır.

4.1.3 İşin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.4- Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  1. İdare alım sonrası teklif veren en iyi firmadan malzemenin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek için bedelsiz olarak en az 50 ton numune talep edecektir.
  2. Firma İdarenin yazılı talebinden sonra 5 iş günü içinde bedelsiz numuneyi sahaya teslim etmek zorundadır. Bu süre zarfında numune teslim edilmediği taktirde diğer firmaya geçilecektir.
  3. Gelen numuneler sahaya nakil edilecek ve kantar kaydı yapılmayacaktır. Gelen malzemeden figüre ve stokları temsilen numune alınacaktır.ç)     Bedelsiz olarak talep edilen en az 50 ton numunenin ocaktan sahaya getirilmesi ve gelen malzemeden numune alma işlemi, Firma ve İdare yetkilisinin bulunduğu bir komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

d)  Bedelsiz alınan en az 50 ton numunenin ocaktan sahaya getirilmesi ve analiz için alınan numuneler tutanak ve fotograf/video ile kayıt altına alınacaktır.

e)  En az 50 kg civarında alınacak numuneler mühürlenip İdare yetkilisi tarafından İdarenin belirleyeceği Üniversite/akredite laboratuvarına teslim edilecektir.

f)   Yapılan analiz sonuçları teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumunda; İdare onayı ile Firmadan tekrar bedelsiz bir numune istenecek ve analize yollanacaktır. İkinci kez yapılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda firmaya yazılı olarak malzemenin uygun olmadığı bilgisi verilecektir. Bunun birlikte; İdarenin talep etmesi durumunda üçüncü ve son kez analiz için numune alınabilir.

g)   Alım tarihinden sonra en uygun teklifi veren firmadan  teknik şartnamenin 5. Maddesi gereği numune talep edilecektir. Yapılan tüm analizlerin teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumunda firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu durumda teklifi uygun olan  ikinci firmaya geçilecektir. İkinci firmayada ‘‘İlk Numune Alımı ve Malzemenin Kabulü’’ prosedürü uygulanacaktır. Analiz sonuçları uygun çıkmayan firma idareden herhangi bir hak talep edemeyecektir, ve teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

h)   İlk numune alımı aşamasında tüm analizler İdare tarafından karşılanacaktır.

i)   İlk analize yollanan numunelerden 3 adet alınacaktır. Bunlardan biri analize yollanacak diğer ikisi ise Firma ve İdare Depolarında alım süresi sonuna kadar muhafaza edilecektir. Firma ve İdare arasında herhangi bir anlaşmazlık durumunda bu numuneler referans olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.

6.Teklif dokümanı, idarenin adresinde ve web sitesinde görülebilir.

7- Teklifler, alım tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebilir.

8. İstekliler tekliflerini,  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. Alım sonucu, Alım üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa