İŞ ARAÇLARININ MAKAS ONARIMI VE MAKAS MALZEMESİ MAL ALIM İŞİ

04.03.2020 15:00

İŞ ARAÇLARININ MAKAS ONARIMI VE MAKAS MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İhale Kayıt Numarası:2020/58865
İşin Adı:İş Araçlarının Makas Onarımı Ve Makas Malzemesi Mal Alım İşi
İhale Türü - Usulü:Mal Alımı - Kapalı Teklif Açık Eksiltme
1 - İdarenin
a) Adresi:Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379
b) Telefon ve faks numarası:2123682600 - 2122317614
c) Elektronik posta adresi:meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi:www.istac.istanbul
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:24 KALEM MAKAS ONARIM VE MALZEME TEMİNİ
b) Teslim [yeri / yerleri]:İSTAÇ A.Ş. MAKİNE BAKIM ŞEFLİĞİ EDİRNEKAPI/İSTANBUL
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:işe başlama tarihinden itibaren 12 (Onİki) aydır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer:İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:04.03.2020 - 15:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5   -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İstekliler iş deneyim belgesi veya imalatçı belgesi veya yetkili satıcılığı gösteren belgelerden birini sunacaklardır.
4.2.1 İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İŞ ARAÇLARINA MAKAS MALZEMESİ SATIŞI VEYA ONARIMI YAPMIŞ OLMAK.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını idareden satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini,  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez.

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa