KANTARLARIN BAKIM ONARIM VE KALİBRASYON HİZMET ALIM İŞİ

25.04.2018 14:00

İHALE İLANI

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

KANTARLARIN BAKIM ONARIM VE KALİBRASYON HİZMET ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g bendine göre kapalı teklif açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:

2018/151831

1- İdarenin

a) Adresi

:

Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

212 - 230 60 41 Faks: 231 76 14

c) Elektronik posta adresi

:

istac@istac.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.istac.com.tr

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü, miktarı

:

Hizmet, 13 KALEM KANTAR BAKIM ONARIM VE KALİBRASYONU

b) Yapılacağı yer

:

Odayeri,Kömürcüoda, Seymen Atık Bertaraf Tesisleri, Deniz Hizmetler Eyüp Lokasyonu, Avrupa ve Asya Hafriyat Rehabilitasyon Sahaları ve Avrupa,Asya Yakası Atık Aktarma İstasyonları

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

25 Nisan 2018 Çarşamba günü, saat: 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 2. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  2. Tüzel

 3. - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 4. - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

 5.   -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

             

   

 6. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  Bu madde boş bırakılmıştır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.

6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve karşılığı [aynı adresten/ adresinden] satın alınabilir.

 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini,  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan)  takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez.        

 

 

 

 

İHALE DÖKÜMANI İNDİR