KİMYASAL MADDE MAL ALIM İŞİ(FOSFORİK ASİT, SODYUM HİDROKSİT, KOSTİK)

10.06.2020 11:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
5.5    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.2 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5.6    Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.5.1
- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
     İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
 Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.
5.6.2    İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
5.6.3    - Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İdare ihale sonrası ekonomik açıdan en iyi teklifi veren firmadan malzemenin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek için bedelsiz en az 10 lt x 3 adet toplamda 30 litre numune talep edecektir. 10 litresi ilgili kuruluşa analiz için, diğer 20 litresi ise şahit numune olarak saklanacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra İdare ile Yüklenici arasında sözleşmede belirtilen iş bitim tarihine kadar, ürünün teknik özelliklerinden kaynaklı durum oluşmasında 20 litre numune şahit olarak gösterilecektir.
     a) Yüklenici İdarenin yazılı talebinden sonra 5 takvim günü içinde bedelsiz numuneyi tesislere teslim    
          etmek zorundadır. Bu süre zarfında teslim alınmadığı takdirde diğer firmaya geçilecektir.
b)    Gelen numuneler Yüklenici firma ve İdare yetkilisinin bulunduğu bir komisyon tarafından tutanak ile kayıt altına alınacaktır.
c)    En az 10 lt civarında alınacak numuneler mühürlenip Yüklenici ve İdare yetkilileri tarafından İdarenin belirleyeceği üniversiteye, TÜBİTAK’a veya akredite laboratuvarına teslim edilecektir.
ç)  Bedelsiz alınan numunelerin analiz sonuçları çıkana kadar kimyasal alımı yapılmayacaktır. Bu süre zarfında fiili işe başlama yapılmayacak ve malzeme alımı olmayacaktır. Fiili işe başlama tarihi analiz sonuçlarının resmi olarak İdareye teslim edilmesinden sonra başlayacaktır.
d)  Yapılan analiz sonuçları teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumunda; İdare onayı ile Yükleniciden tekrar bedelsiz bir numune istenecek ve analize yollanacaktır. İkinci kez yapılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda firmaya yazılı olarak malzemenin uygun olmadığı bilgisi verilecektir. Bununla birlikte; İdarenin talep etmesi durumunda üçüncü ve son kez analiz için numune alınabilir.
e)  Yapılan tüm analizlerin teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumda; yazılı olarak firmaya kimyasalın uygun olmadığı bildirimi yapılacaktır. Bu durumda ihalede ikinci olan firmaya geçilecektir. İkinci firmaya da ‘‘ İlk Numune Alımı ve Malzemenin Kabulü’’ prosedürü uygulanacaktır. Analiz sonuçları uygun çıkmayan firma İdareden herhangi bir hak talep edemeyecektir.
f)  Yapılan tüm analiz bedeli ücreti İdare tarafından karşılanacaktır.
g) Teknik şartnameye uygun olmayan numune sunan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresinden] satın alınabilir.
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan)  takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez..

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa