KIRMATAŞ VE OCAKTAŞI MAL ALIM İŞİ

04.03.2020 11:00

KIRMATAŞ VE OCAKTAŞI MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KIRMATAŞ VE OCAKTAŞI MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/716392
1-İdarenin
a) Adresi:Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2123682600-1333 - 2122317614
c) Elektronik Posta Adresi:meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1.KISIM SEYMEN ATIK BERTARAF TESİSİ OCAKTAŞI = 350.000 Ton KIRMATAŞ = 50.000 Ton 2. KISIM KÖMÜRCÜODA ATIK BERTARAF TESİSİ OCAKTAŞI = 130.000 Ton KIRMATAŞ = 10.000 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :1.KISIM SEYMEN ATIK BERTARAF TESİSİ 2.KISIM KÖMÜRCÜODA ATIK BERTARAF TESİSİ
c) Teslim tarihleri:Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 10 aydır. (2020 yılının sonuna kadardır.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:04.03.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İdare, ihale sonrası 1. ve  2. Kısma ekonomik açıdan en iyi teklif veren firmalardan malzemenin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek için bedelsiz olarak her bir ksım için  en az 50 ton numune talep edecektir. Yüklenici İdarenin yazılı talebinden sonra 7 takvim günü içinde bedelsiz numuneyi 1. Kısım Seymen Atık Bertaraf Tesisi ve 2. Kısım kömürcüoda Atık Bertaraf Tesislerine teslim etmek zorundadır. Bu süre zarfında İdareye  teslim edilmemesi durumunda ikinci en iyi teklif veren firmaya geçilip numune talebi yapılacaktır.
a) Gelen numuneler sahaya nakil edilecek ve kantar kaydı yapılmayacaktır. Gelen malzemeden figüre ve stokları temsilen numune alınacaktır.
b) Bedelsiz olarak talep edilen en az 50 ton numunenin ocaktan sahaya getirilmesi ve gelen malzemeden numune alma işlemi, Yüklenici firma ve İdare yetkilisinin bulunduğu bir komisyon tarafından yapılacaktır.
c) Bedelsiz alınan en az 50 ton numunenin ocaktan sahaya getirilmesi ve analiz için alınan numuneler tutanak ve fotoğraf/video ile kayıt altına alınacaktır.
ç) En az 50 kg civarında alınacak numuneler mühürlenip İdare yetkilileri tarafından İdarenin belirleyeceği üniversite/akredite laboratuvarına teslim edilecektir. İlk numune aşamasında analiz bedelleri İdare tarafından ödenecek ve yüklenicinin ilk hakedişinden düşülecektir.
e) Yapılan analiz sonuçları teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumunda; İdare onayı ile Yükleniciden tekrar bedelsiz bir numune istenecek ve analize yollanacaktır. İkinci kez yapılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda firmaya yazılı olarak malzemenin uygun olmadığı bilgisi verilecektir. Bununla birlikte; İdarenin talep etmesi durumunda üçüncü ve son kez analiz için numune alınabilir.
f) Yapılan tüm analizlerin teknik şartnamede verilen kriterleri sağlamaması durumda; yazılı olarak Firmaya malzemenin uygun olmadığı bildirimi yapılacaktır. Bu durumda ihalede ikinci olan firmaya geçilecektir. İkinci firmaya da "İlk Numune Alımı ve Malzemenin Kabulü” prosedürü uygulanacaktır. Analiz sonuçlan uygun çıkmayan Firma İdareden herhangi bir hak talep edemeyecektir.
g) İlk analize yollanan numunelerden en az 50'şer kg olacak şekilde 3 adet alınacaktır. Bunlardan biri analize yollanacak diğer ikisi ise Yüklenici ve İdare Depolarında ihale süresi sonuna kadar muhafaza edilecektir. Yüklenici ve İdare arasında herhangi bir anlaşmazlık durumunda bu numuneler referans olarak kabul edilecektir.
ğ)Teknik şartnameye uygun olmayan numune sunan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa