KIŞLIK GENEL İŞ AYAKKABILARI MAL ALIM İŞİ (2022/768395)

07.09.2022 11:00

İŞ AYAKKABILARI SATIN ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KIŞLIK GENEL İŞ AYAKKABILARI MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/768395
1-İdarenin
a) Adı : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . Şişli/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 0212 368 26 00 - 0212 231 76 14
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KIŞLIK GENEL İŞ AYAKKABILARI MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
3.905 Çift Kışlık Genel İş Ayakkabıları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTAÇ A.Ş. Odayeri Düzenli Depolama Alanı Göktürk Köyü (Kemerburgaz / Eyüpsultan) İSG Deposuna ve İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlük İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliğine Yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : 1. Ayakkabıların teslimatı Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde olacaktır. 2. Ayakkabıların teslimatları işe başlama tarihinden itibaren 40 takvim günü içerisinde peyderpey veya ihtiyaç olması halinde tamamı teslim edilecektir. 3. Ayakkabı numaraları ve adetleri Teknik Şartname ekinde belirtildiği gibi olacaktır. 4. Tedarikçi, Sözleşme aşamasında Teknik Şartname doğrultusunda her bir ürün grubu için 1 (Bir) çift şahit numune teslim etmelidir. Şahit numunenin onaylanması durumunda diğer ayakkabılar şahit numunelerin devamı olacaktır. 5.İhaleden sonra, teslim edilen her bir ürün kalemi sondaj usulüne göre Muayene Kabul Komisyonu tarafından ayrı ayrı gözle kontrol edilir. Kontrol sonucu şartnamede belirtilen şartlara uymayan ürünler Tedarikçi’ye iade edilir. 6.İdare şartnamede özellikle belirtilmesine gerek duyulmayan kusurları tespit etmesi durumunda ürünlerin tamamını reddeder.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.09.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa