MOTOR VE POMPALARIN BAKIM, ONARIM, SARIM HİZMET ALIM İŞİ

03.06.2020 14:00

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 

İhale Kayıt Numarası : 2020/255793
İşin Adı : Motor Ve Pompaların Bakım, Onarım, Sarım Hizmet Alım İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - 3-G İlanlı
1 - İdarenin
a) Adresi : Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 - Şişli İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123682600 - 2122317614
c) Elektronik posta adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.istac.istanbul
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : MOTOR VE POMPALARIN BAKIM, ONARIM, SARIM İŞİ, 94 KALEMDEN OLUŞAN MOTOR VE POMPALARIN BAKIM, ONARIM, SARIM HİZMET ALIMI
b) Yapılacağı Yer : Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Odayeri Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Seymen Atık Bertaraf Tesisi.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.06.2020 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1    - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2    - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3    - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4    - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5      -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.    
4.2    Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1-    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresinden] satın alınabilir.
7.2-    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini,  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez..    
13- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
DİĞER HUSUSLAR

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa