NİTRİL ELDİVEN MAL ALIM İŞİ (2022/460305)

06.07.2022 14:00

NİTRİL ELDİVEN MAL ALIM İŞİ

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

NİTRİL ELDİVEN MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2022/460305

1-İdarenin

a) Adresi             :               Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . ŞİŞLİ/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası        :              2123682600 - 2122317614

c) Elektronik Posta Adresi            :              meyilmaz@istac.istanbul

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)          :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :             

13 KALEM TOPLAMDA 476.000 ÇİFT NİTRİL ELDİVEN MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri     :               İSTAÇ A.Ş. Odayeri Düzenli Depolama Alanı Göktürk Köyü (Kemerburgaz / Eyüpsultan) İSG Deposu

c) Teslim tarihi  :               Ürünlerin teslimatı Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde yapılacaktır. Ürünlerin teslimatları işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günü içerisinde peyderpey veya ihtiyaç olması halinde tamamı teslim edilecektir. İhaleden sonra, teslim edilen her bir ürün kalemi sondaj usulüne göre muayene kabul komisyonu tarafından ayrı ayrı gözle kontrol edilecektir. Kontrol sonucun şartnamede belirtilen şartlara uymayan ürünler tedarikçiye iade edilir. İdare şartnemede özellikle belirtilmesine gerek duyulmayan kusurları tespit etmesi durumunda ürünlerin tamamını reddeder. Ürünlerin orjinal almadığının anlaşılması halinde idare tarafından tedarikçiye hiçbir bedel ödenmez. Muayene sonucunda uygun çıkmayan mallar, idarenin deposundan 2 takvim günü içinde iade alınmalıdır. İdare, düzeltilmesi mümkün hatalı ürünlerin telafisi için 10 gün ek süre vererek hataların giderilmesini ister. İade ürünlerin zamanında alınmaması teslim süresini uzatmaz.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli - İSTANBUL

b) Tarihi ve saati               :              06.07.2022 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstenilen her bir ürün kalemi için bir adet/çift numune sunalacaktır. Numuneler ihale tarihinden en geç 3 iş günü önce mesai bitimine kadar idareye sunulacaktır. Her bir ürün kalemine ait standartlara uygunluğunu gösteren sertifikalara/belgelere (CE belgeleri) ait tüm sayfalar ayrıntılı bir şekilde eksiksiz olarak ihaleden önce numuneler ile birlikte idareye teslim edilmelerir. Yabancı dildeki sertifikaların/belelerin Türkçe suretleri idareye teslim edilmelidir. Ürünler tutanakla teslim edilecektir. Teslim tutanakları ihale teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. Numuneleri teslim etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli - İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa