TEÇHİZAT, EKİPMAN, YEDEK PARÇA VE MALZEME MAL ALIM İŞİ

03.06.2020 11:30

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 1. - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 3. - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 4. - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
 5.   -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

               Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresinden] satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını idareden satın alınması zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, Malzeme için 1.500.000,00 TL Bütçe Üzerinden İskonto oran verecektir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle İdarece belirlenen 6.272 kalem Malzeme listesinde belirtilen Birim fiyatlar üzerinden teklif edilen iskonto oranı uygulanarak Sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler yedek parça için 1.500.000,00 TL bütçenin % 3’ünden az olmamak üzere Türk Lirası cinsinden geçici teminat vereceklerdir. 45.000,00 TL’den az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.         

13- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa