TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ OTOKLAV AYAR KONTROLÜ, KALİBRASYON VE BAKIM HİZMET ALIM İŞİ

26.01.2023 14:00

TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ OTOKLAV AYAR KONTROLÜ, KALİBRASYON VE BAKIM HİZMET ALIM İŞİ

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 

İhale Kayıt Numarası

:

2023/46783

İşin Adı

:

TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ OTOKLAV AYAR KONTROLÜ, KALİBRASYON VE BAKIM HİZMET ALIM İŞİ

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Kapalı Teklif Açık Eksiltme Usülü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379

b) Telefon ve faks numarası

:

2123682600 - 2122317614

c) Elektronik posta adresi

:

meyilmaz@istac.istanbul

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.istac.istanbul

2 - İhale konusu hizmetin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bulunan otoklav ünitelerinin mevzuat gereği yapılması gereken ayar kontrolü, bakım ve kalibrasyonu işlerine ait hizmet alımı, 6 adet bakım ve 6 adet ayar kontrolleri ve kalibrasyon işi,

b) Yapılacağı Yer

:

İBB Katı Atık Bertaraf Tesisleri İSTAÇ A.Ş. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Odayeri-Göktürk-Eyüpsultan / İSTANBUL

c) Süresi

:

1 yıldır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. / Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

26.01.2023 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sunulmalıdır.
4.2. Teklifi sunan gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise şirket yetkilisinin İmza sirküleri ve ayrıca vekalaten teklif verilmesi durumunda vekaletname ve vekilin imza beyannamesi sunulmalıdır.
4.3. Doküman içerisinde bulunan Birim Fiyat Teklif Cetveli imza yetkilisince kaşe ve imza edilerek sunulmalıdır.
4.4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda nakit veya geçici teminat mektubu vereceklerdir.
4.4.1. Geçici teminatın nakit olması durumunda İSTAÇ A.Ş.'nin T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. - ŞİŞLİ KURUMSAL ŞUBESİ TR 6200 0100 2247 0297 3367 5009 numaralı hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
4.4.2. Geçici teminatın mektup olması durumunda, verilen teminat mektubunun geçerlilik süresi en az   26.03.2023’dir.
4.4.3. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
7. Teklif dokümanı, idarenin adresinde ve web sitesinde görülebilir.
8. Teklifler, alım tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebilir.
9. TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ OTOKLAV AYAR KONTROLÜ, KALİBRASYON VE BAKIM HİZMET ALIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Md.3/g Bendi Kapsamında ilk teklifler açıldıktan sonra en düşük teklifin altında olmak üzere 2 tur sözlü olarak açık eksiltme yapılacaktır. Akabinde alım kararına esas olmak üzere son (nihai) teklifler yazılı olarak alınacaktır.

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa