YAZLIK İŞ ELBİSELERİ MAL ALIM İŞİ

18.03.2020 14:00

YAZLIK İŞ ELBİSELERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
YAZLIK İŞ ELBİSELERİ MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/667619
1-İdarenin
a) Adresi:Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2123682600 - 2122317614
c) Elektronik Posta Adresi:meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:1.KISIM 11 KALEM (AYAKKABILAR) 2.KISIM138 KALEM (ELBİSELER) 3.KISIM 58 KALEM (HAFİF TEKSTİL)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :İSTAÇ A.Ş. ODAYERİ İSG DEPOSU EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Teslim tarihi:Ürünler tedarikçi tarafından; İstanbul ili sınırları içinde Odayeri İSG depoya teslim edilecektir. Büyük beden personelin kıyafetlerinin üretimi için sözleşme imzalanmasından sonra bir hafta (7 takvim günü) içerisinde her bir personelin beden ölçüleri tedarikçi tarafından alınıp bu kıyafetler de diğer kıyafetlerle aynı anda teslim edilecektir. Yüklenici, ürünlerin seri üretime başlamadan önce her bir ürün kalemi için iki (2) adet şahit numune yapmalıdır. Şahit numunelerin onaylanması halinde tutanakla biri İdare'de biri Tedarikçide kalır ve iş bitiminde kontroller bu numunelere göre değerlendirilir. Üretilen tüm ürünlerde takılacak etiketlerde yıkama talimatı ve ihale numarası da yazılacaktır. Teslimat hafta içi günlerde saat 09:00 ile 12:00 arasında yapılacaktır. Belirtilen gün ve saat dışında mal kabulü yapılmayacaktır. Ürün ölçüleri için İdare'nin onayı alındıktan sonra üretime başlanmalıdır. Ölçülerden kaynaklanan problemlerde tedarikçi sorumludur. Tedarikçi; teknik şartnamedeki beden ölçü tablosuna bağlı kalarak üretim yapılacaktır. İdare ölçü tablosuna uygun üretilmeyen ürünleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Beden ölçüsü uymayan iş elbiselerinin değiştirilmesi yükümlülüğü de tedarikçiye aittir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:18.03.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İş elbiseleri Satışı Yapmış Olmak veya İş Güvenliği Ekipmanı Satışı Yapmış Olmak Veya Kişisel Koruyucu Donanım Satışı Yapmış Olmak veya Ayakkabı Satışı Yapmış Olmak Benzer İşler Olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

İHALE DÖKÜMANI İNDİR
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa